Wysokość emerytury z KRUSu

Emerytura lub renta rolnicza, wydawana z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składa się z części składkowej oraz części uzupełniającej, a suma ich obu stanowi pełną wysokość emerytury bądź renty. Dla każdej z nich ustala się osobny wskaźnik podstawy wymiaru.

Część składkową na poczet emerytury lub renty ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej, czyli najniższej emerytury pracowniczej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Jednakże do tej liczby lat dolicza się również:
okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie od 1 stycznia 1983 do 31 grudnia 1990 roku) – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok;
okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie ( w okresie od 1 lipca 1977 do 31grudnia 1982 roku, za który opłacano składki na Fundusz Emerytalny Rolników) – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok;
okres okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu po ukończeniu 16 roku życia (przed 1 lipca 1977 roku) – po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok;
okres podlegania innemu ubezpieczeniu, które to przelicza się w wymiarze 1,5-krotnym.
Warto zaznaczyć, iż wymienionych okresów nie uwzględnia się w przypadku ustalania wysokości emerytury rolniczej również w wieku o 5 lat niższym od emerytalnego, osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Tę zmianę wprowadzono już w listopadzie 2008 roku.

Część uzupełniająca emeryturę z KRUSu, wynosi 95% emerytury podstawowej, jednakże tylko w przypadku, kiedy liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest nie mniejsza niż 20. Z kolei za każdy pełny rok powyżej 20 lat pracy liczonych do emerytury, do części składkowej obniża się część uzupełniająca o 0,05% emerytury podstawowej. Część uzupełniająca nie może jednak wynieść mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części składkowej i uzupełniającej nie może być niższa od emerytury podstawowej. Wyjątek stanowi jednakże sytuacja, kiedy rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od powszechnego wieku emerytalnego – wtedy to część uzupełniająca ulega zmniejszeniu o 25% emerytury podstawowej.