Wcześniejsza emerytura i emerytura pomostowa

Zmiany w polskim prawie emerytalnym wkrótce dotkną również tych osób, które będą ubiegały się o przejście na wcześniejszą emeryturę, lub pobieranie świadczeń pomostowych.

Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące sytemu emerytalnego i rentowego zawarte są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z  (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Prawo do pobierania emerytury ustala się w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie udokumentowanego wniosku, spełniającej określone warunki.

W ustawie zawarte są dotychczasowe zasady, mówiące o wcześniejszym przejściu na emeryturę dla wszystkich osób ubezpieczonych i urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. W świetle nowych przepisów nastąpi jednak stopniowe wygaszanie tychże przepisów, umożliwiających przejście na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Wyjątek stanowią tutaj jednak emerytury dla górników, które dotyczą wszystkich osób ubezpieczonych, bez względu na ich datę urodzenia.

Jeśli pracownik nie osiągnął pełnego wieku emerytalnego może mieć przyznaną emeryturę, jednakże przy spełnienie następujących warunków:
kobieta osiągnęła 55 lat życia i udowodniła co najmniej 30-letni staż ubezpieczeniowy (tj. okres składkowy i nieskładkowy) lub co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku, kiedy jest całkowicie niezdolna do dalszej pracy zawodowej;
mężczyzna, który osiągnął wiek 60 lat i przepracował co najmniej 35 lat, lub jeżeli ma co najmniej 25-letni staż ubezpieczeniowy i został uznany za niezdolnego do wykonywania pracy zawodowej.

Każda osoba, będąca pracownikiem przez okres wymagany do pobierania emerytury (20-30 lat kobieta lub 25-35 lat mężczyzna), nie musi już spełniać dodatkowych warunków. Jednakże wszyscy ci, którzy osiągnęli wymagany staż ubezpieczeniowy, składający się z okresów zatrudnienia i okresów innej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i okresów nieskładkowych, mają prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli:
– przed zgłoszeniem wniosku byli pracownikami,
– w czasie ostatnich 24 miesięcy podlegali ubezpieczeniom społecznym i pozostawali w stosunku pracy przez minimum 6 miesięcy.