Nowe przepisy rentowe

Nowe ustalenia prawne w systemie emerytalno-rentowym, dotyczące pobierania różnego rodzaju rent obejmują wszystkie osoby urodzone po 1948 roku.

Zgodnie z niedawno zgłoszoną nowelizacją ustawy o  świadczeniach emerytalnych i rentowych, wszystkie osoby, które zdecydują się na odejście od renty w latach 2009-2013 mogą skorzystać z tak zwanego okresu przejściowego, w którym to świadczenia odliczane będą metodą mieszaną, to znaczy częściowo według starych zasad, częściowo według nowych. Przykładowo, jeśli osoba przeszła na rentę w roku 2009, wtedy 80% jej świadczeń naliczanych jest po staremu, natomiast 20% – według nowych ustaleń. Dla przechodzących na rentę w roku 2010 zastosowano odpowiednio wartości rzędu70% i 30%, natomiast w roku 2011 było to 55% i 45%. Od 2012 roku świadczenia będą naliczane na podstawie 35% i 65%, w roku kolejnym 20% i 80%.

Warto zaznaczyć, iż po 1 stycznia 2009 roku, renty nie są zawieszane ani zmniejszane tym osobom, które podjęły pracę zarobkową. Przepis ten nie obejmuje jednak osób z tak zwanymi rentami specjalnymi, które przyznaje przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, gdy dana osoba nie spełnia warunków do pobierania renty, nie ma wystarczających do życia środków materialnych i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Dodatkowo, rolnikom, którzy pobierają okresową rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, świadczenia nie będą zawieszane w przypadku objęcia takiego rencisty innym ubezpieczeniem społecznym. Według nowych przepisów przejściowych, wszystkie osoby, które wystąpiły o renty przed końcem 2008 roku, uzyskują je jeszcze na starych zasadach, jeżeli przed zmianą ustawy nie dostały one orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu określonego świadczenia.

W świetle nowych przepisów, podobne regulacje mają dotyczyć również rencistów, którzy po 1 stycznia 2009 roku kończą swój termin do pobierania świadczeń. Jeżeli komisja lekarska uzna takie osoby za niezdolne do wykonywania pracy, dalsze świadczenia będą ustalana według przepisów sprzed 2009 roku.