Emerytura po mężu, żonie

Prawo do pobierania emerytury lub renty rodzinnej z tytułu śmierci współmałżonka mogą nabyć wszystkie te osoby, które spełniają co najmniej jeden z warunków, dotyczących wieku, całkowitej niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich bądź uczących się jeszcze dzieci. Warto również pamiętać, iż ZUS może przyznać taką emeryturę osobie, która nie posiada innego źródła dochodu.

Według regulacji zawartych w ustawie emerytalnej, do pobierania renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku ma prawo nie tylko wdowa, ale również wdowiec. Jednakże aby otrzymać takie świadczenia, osoba uprawniona musi udowodnić co następuje:
– w chwili śmierci współmałżonka osoba taka osiągnęła wiek co najmniej 50 lat lub była już wtedy niezdolna do pracy,
– niezdolność do pracy na podstawie orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednakże jeśli osoba w chwili śmierci współmałżonka nie ma jeszcze ukończonych 50 lat, prawo do renty po zmarłym przysługuje jej, jeżeli spełni jeden z warunków w czasie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża / żony.

w ramach swego rodzaju sytuacji wyjątkowej, wdowa klub wdowiec może otrzymać świadczenia emerytalne po zmarłym małżonku  nawet jeśli nie spełnia wspomnianych warunków. Dzieję się tak jednakże tylko w przypadku, kiedy udokumentuje ona swoją ciężką sytuację materialną, związaną bezpośrednio ze śmiercią żony lub męża. W takim przypadku renta bądź emerytura nabiera charakteru czasowego i przysługuje przez pełny rok od chwili zgonu.

Warto zaznaczyć, iż w każdej sytuacji, kiedy wdowa lub wdowiec stara się o przyznanie świadczeń po zmarłym małżonku, musi ona spełnić jeszcze jeden, bardzo istotny warunek. Zasadą jest tutaj, iż współmałżonek otrzyma świadczenie tylko wtedy, kiedy w chwili śmierci męża bądź żony, pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej. Jednakże, jeśli małżeństwo było sądownie rozwiedzione i nie pozostawało we wspólności małżeńskiej w chwili śmiercie jednego z dotychczasowych małżonków, rentę rodzinną można uzyskać na podstawie pobieranych alimentów, określonych wyrokiem sądowym.