Emerytura a praca zarobkowa

Wraz z nowymi zmianami w polskim systemie emerytalnym, modyfikacjom ulegną również regulacje prawne dotyczące osób pobierających świadczenia emerytalne i pozostających w ciągłym stosunku pracy.

Dotychczas rozwiązywanie umów o pracę w celu przejścia na zasłużoną emeryturę nie było niczym dziwnym. Do 31 grudnia 2008 roku warunkiem otrzymania świadczeń emerytalnych było bowiem zwolnienie się z pracy po przepracowaniu określonej liczby lat lub po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Jednakże od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie nowe przepisy, które całkowicie zlikwidowały taką konieczność. Mimo to, w 001 roku ponownie wprowadzono obowiązek rozwiązywania umów o pracę w celu przejścia na emeryturę.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, każdy pracownik w wieku emerytalnym musi dokonać wyboru pomiędzy kontynuacją pracy a otrzymywaniem regularnych świadczeń emerytalnych. Warto także pamiętać, iż wszystkie osoby, które nie przekroczyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), a chcą już pobierać emeryturę w pełnej wysokości, nie mogą osiągać zbyt wysokich przychodów z tytułu aktualnego zatrudnienia.

Emerytom ,którzy nie zwolnili się z pracy do października 2011 roku zaprzestano już wypłacania świadczeń emerytalnych. Osoby takie mają bowiem wyznaczone aktualne progi zarobkowe z tytułu kontynuowania pracy zawodowej. Trzeba pamiętać, że jeśli osoby przekroczą takie progi, emerytura nie będzie im wypłacana. Przepisy te nie dotyczą jednakże osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i nadal pracują. Jeżeli po ukończeniu 60. lub 65. roku życia (kobiety i mężczyźni) utrzymują aktywność zawodową, mają prawo do pobierania całości swoich świadczeń emerytalnych.

Wszyscy emeryci, którzy otrzymują wcześniejszą emeryturę i nadal pracują, nie mogą osiągać zbyt wysokich przychodów z racji zatrudnienia. Jeżeli ich zarobki przekraczają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kalendarzowy kwartał (od 1 grudnia 2010 do 28 lutego 2011 roku jest to 4164 zł), przyznana emerytura podlega zawieszeniu. Jeżeli z kolei przychód nie przekracza tego progu, ale jednocześnie jest wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2242,20 zł), świadczenia emerytalne podlegają jedynie określonemu zmniejszeniu.